Đăng ký tài khoản người dùng
Sau khi tiếp nhận được đăng ký của bạn. Văn phòng sẽ xử lý, liên hệ xác minh và thông báo lại chậm nhất sau 3 ngày làm việc
Thông tin tài khoản
Địa chỉ thư điện tử @mic.gov.vn
Mật khẩu
Người dùng
Nhập lại mật khẩu
Thông tin cá nhân
Họ và tên
Giới tính
Ngày sinh
Địa chỉ
Đơn vị công tác
Chức vụ
Chức danh
Điện thoại đi động
Điện thoại cơ quan
Thông tin thêm